Mój koszyk

Prawo odstąpienia od umowy


Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.Termin 14-dniowy liczony jest odpowiednio od dnia,w którym nastąpiło wydanie przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ścisłe związanych z jego osobą;
d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
e) dostarczania prasy;
f) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Każda ze Stron ma obowiązek zwrócenia tego, co świadczyła jej druga strona, w stanie niezmienionym, tj. w przypadku zwrotu zamówienia nie może on mieć śladów używania przekraczających skutki zwykłego zarządu, czyli w szczególności nie może dojść do:
a) mechanicznego uszkodzenia przedmiotu zamówienia (w szczególności: obicia, pęknięcia, zalania); 
b) zniszczenia obudowy przedmiotu zamówienia; 
c) stwierdzenia braków w dokumentacji (brak instrukcji lub gwarancji); 
d) stwierdzenia braku jakiegokolwiek z tych elementów przedmiotu zamówienia, które stanowią jego integralną cześć w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym; 
e) uszkodzenia, naruszenia lub wad innych niż wskazane w pkt. a) – d) powyżej, powodujące nieprawidłowe działanie przedmiotu zamówienia, a niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem SPH Credo lub producenta.


Zwracany przez Klienta przedmiot zamówienia powinien zostać opakowany w sposób, który zapewni brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem

Odstąpienia od umowy można dokonać na formularzu  Odstąpienie od umowy

Reklamacje


W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z SPH Credo za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@sphcredo.pl lub telefonicznie tel. 67 214 22 55 (opłata jak za połączenie lokalne), tel. 509 179 898. Dopuszczalne jest również pisemne złożenie reklamacji wysłane na adres:


SPH Credo Sandra Bogusławska,
al. Wojska Polskiego 43,
64-920 Piła

Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. SPH Credo rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na piśmie.

Reklamacji można dokonać na formularzu Reklamacja